Υπολογιστικό Κέντρο ΣΘΤΕ

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων (ή αλλιώς Υπολογιστικό Κέντρο) ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα με Αριθμό 174 (ΦΕΚ αρ. 63/10-4-1990) ως Εργαστήριο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και μετά από εισήγηση του Καθ. Ι. Παπαδάκη, Κοσμήτορα τότε της Σχολής.

Ιστορικό

1984-2001
Το Εργαστήριο απαρτίζεται από ομάδες συστημάτων και δικτύων καθώς και από ομάδες υπεύθυνες για τη μηχανογράφηση των διοικητικών/οικονομικών υπηρεσιών, του Φοιτητολογίου και της Βιβλιοθήκης.

2001-2003
Το Εργαστήριο απαρτίζεται από ομάδες συστημάτων και δικτύων καθώς και της μηχανογράφησης Γραμματειών (Φοιτητολόγιο). Το 2001, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Γ. Τζιρίτα, συντάσσεται ο πρώτος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου ο οποίος και εγκρίνεται από τη Σχολή.

2004-2009
Το Εργαστήριο απαρτίζεται από δύο Ομάδες, την Ομάδα Συστημάτων & Δικτύων – Μηχανογράφηση Γραμματειών και την Ομάδα Εκπαίδευσης. Οι Ομάδες είναι υπεύθυνες για την εύρυθμη λειτουργία της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής των τμημάτων Βιολογίας , ΕΤΥ και Φυσικής καθώς και της υπολογιστικής υποδομής της Ιατρικής στη παν/πολη των Βουτών, της υπολογιστικής υποδομής και υπηρεσιών των τμημάτων Μαθηματικού και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη παν/πολη της Κνωσού, διαφόρων διοικητικών και κεντρικών υπηρεσιών και της Μηχανογράφησης Γραμματειών. Οι Ομάδες είναι επίσης υπεύθυνες και για τη διενέργεια εισαγωγικών μαθημάτων και σεμιναρίων χρήσης των υπολογιστών σε ακαδημαϊκά τμήματα και διοικητικές υπηρεσίες.

2009-σήμερα
Μετά από αίτημα της διοίκησης του Ιδρύματος, την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2009 Κοσμητείας της Σχολής και την 265η/19-03-2009 απόφαση της τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων αναλαμβάνει το κεντρικό συντονισμό όλων των υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις διοικητικές υπηρεσίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο καθώς και των μηχανογραφήσεων όλων των υπηρεσιών. Με την απόφαση αυτή επανεντάσσονται στο Εργαστήριο οι Ομάδες Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων, Εργαστήριο Πολυμέσων και η Ομάδα Μηχανογράφησης Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης υπό τη διεύθυνση του Καθ. Δ. Πλεξουσάκη προκειμένου να κατατεθεί και εγκριθεί από τη Σχολή.

Υπηρεσία VPN

Το Υπολογιστικό Κέντρο της ΣΘΤΕ Παν/μίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε εσωτερικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, από οπουδήποτε στον κόσμο. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου.
Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN.

Περισσότερα ...

Syndicate content