Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μια από τις βασικές στρατηγικές του Πανεπιστημίου Κρήτης αφορά στη προσαρμογή του στις διεθνείς τάσεις και πρακτικές για την υλοποίηση έργων με στόχο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη (φοιτητές/διδακτικό & διοικητικό προσωπικό/πολίτες εκτός ιδρύματος).

Τα έργα αυτά ενσωματώνουν την μοντέρνα τεχνολογία του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου και δημιουργούν υποδομές για υψηλής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες και άμεση ψηφιακή εξυπηρέτηση στον εκπαιδευτικό και τον διοικητικό τομέα.

Στόχος είναι οι εφαρμογές που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές να ακολουθούν τις εξελίξεις που καθημερινά συμβαίνουν τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στα άλλα Ιδρύματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα τους, αφετέρου ο εκσυγχρονισμός των καθημερινών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την ομαλότερη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:   «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»
Π/Υ:  725.334,09 ΕΥΡΩ
ΕΠ ΚτΠ: ΜΕΤΡΟ 2.2
ΚΠΣ 2000-2006
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΗΣΗ:   80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Κεντούρη (Αντιπτύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Τεχνικός Υπεύθυνος: Χ. Τομαρά (Υπεύθυνη Συστημάτων & Δικτύων, Υπολογιστικό Κέντρο ΣΘΤΕ)
2005 - 2006

Υπολογιστικό Κέντρο Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών - Ομάδα Συστημάτων & Δικτύων, Παν/πολη Βουτών (http://www.cc.uoc.gr)