Ρυθμίσεις αλληλογραφίας φοιτητών Βιολογίας

Οι ρυθμίσεις αλληλογραφίας είναι οι εξής:
 
Incoming Mail Server Type: IMAP
Incoming Mail Server: imap.edu.biology.uoc.gr
Port: 993
Security: SSL
Authentication: E-mail / Password (το E-mail που έχετε στο Τμήμα)
Use Secure Authentication: No
 
Outgoing Mail Server Type: SMTP
Outgoing Mail Server: mail.edu.biology.uoc.gr
Port: 465
Security: SSL
Authentication: E-mail / Password (το E-mail που έχετε στο Τμήμα)
Use Secure Authentication: No
 
Webmail: https://webmail.edu.biology.uoc.gr